בין פסיכולוגיה לתרבות: גוף ונפש

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

לימוד בחברותא: קבוצות לימוד ודיון לדוקטורנטים במדעים העיונים בקמפוס הר-הצופים

בין פסיכולוגיה לתרבות: גוף ונפש

איור של Mahlon Blaint מתוך: Thelmar, 1909, The Maniac
איור של Mahlon Blaint מתוך: Thelmar, 1909, The Maniac

קבוצת הלימוד הבין-תחומית "בין פסיכולוגיה לתרבות" פועלת באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשס"ט, תחת המסגרת של תוכנית "לימוד בחברותא". הקבוצה כוללת תלמידים לתואר שלישי אשר ידונו יחד בהיבטים שונים של המפגש בין פסיכולוגיה לתרבות, במובן הרחב. הקבוצה תעסוק בבחינת השפעת תיאוריות פסיכולוגיות על התרבות ובאופן השפעתם של תוצרים תרבותיים על תפיסות ותיאוריות פסיכולוגיות. כך, לדוגמא, הקבוצה תלמד יחד טקסטים הקשורים לאופנים שונים בהם משתקפים ומיוצגים רעיונות פסיכולוגיים ופסיכואנליטיים בתרבות, ספרות, אמנות, תיאוריה רפואית ופילוסופיה. מתוקף היותה קבוצת לימוד בין-תחומית, הקבוצה תקדיש מרחב וזמן לדיון בהיסטוריה של המדעים ובהתפתחותם של רעיונות ומושגים תיאורטיים בכלל ורעיונות פסיכולוגיים בפרט, לאורך ציר זמן היסטורי ובהקשרים חברתיים ופוליטיים. אחת ממטרותיה של הקבוצה היא לחזק את הרלוונטיות והמשמעותיות של התיאוריה והחשיבה הפסיכולוגית והפסיכואנליטית עבור דיסציפלינות מחקריות שונות, ואת משמעותן של הגישות הללו לתחומי עיסוק אקדמיים אקטואליים שונים.

דגש מיוחד בתוכנית העבודה שלנו השנה יינתן לנושא של גוף ונפש. כך, לדוגמא, נדון בהבניה החברתית ובייצוגים תרבותיים של הפרעות נפשיות שונות, בהבניה של הגוף במצבים פסיכופתולוגיים כמו גם בבריאות נפשית ובחיבור בין גוף לזהות. בהמשך עבודתנו כקבוצה בשנים הבאות נוכל לבחור דגשים אחרים ולבחון אף אותם במרחב שבין תרבות לפסיכולוגיה. חומר הקריאה יבחר על פי העניין של המשתתפים ובאופן שמקדם את מחקרם האישי ואת הרחבת גוף הידע התיאורטי.


מטרות הקבוצה:

לימוד משותף – הלימוד הקבוצתי יתמקד בקריאה ודיון בטקסטים קנוניים וטקסטים חדשניים בתחום המחקר הפסיכולוגי והפסיכואנליטי ובחקר התרבות. כל אחד ואחת מחברי הקבוצה ינחה דיון סביב טקסט מהרשימה שנבחרה מראש על ידי חבריה, תוך כדי קישור לנושא הכללי של הקבוצה, לנושא המחקר האישי של המציג/ה ולנושאי המחקר השונים של חברי הקבוצה. כאשר הדבר רלוונטי, בכוונתנו להזמין מרצים ומרצות מחוץ לקבוצה על מנת להעשיר את הידע המתודולוגי והמחקרי בתחומים השונים בהם אנו דנים.

קידום המחקר האישי – אנו רואים את קבוצת הלימוד כפרויקט ארוך טווח, המלווה את המשתתפים בשלבים השונים של כתיבת הדוקטורט, מהווה קבוצת עמיתים ותורם לפיתוח החשיבה האישית והקבוצתית תוך עידוד דיאלוג אינטלקטואלי ואקדמי. קבוצת העמיתים משמשת במה לדיון בסוגיות הקשורות למחקר של כל אחד ואחת מהמשתתפים, תוך מציאת סוגיות משותפות שמעסיקות אותנו כחוקרים וחוקרות צעירים בשלבי המחקר השונים.

פעילות אקדמית – במחשבה לעתיד, קבוצת הלימוד מיועדת לשמש כעתודה לקבוצת מחקר ולשיתוף פעולה אינטלקטואלי עתידי בהמשך דרכם האקדמית של המשתתפים והמשתתפות. עבודה משותפת לאורך זמן תוכל להוביל לתוצרים אקדמיים מגוונים, בכללם פרסום מאמרים משותפים או מחקרים המתדיינים זה עם זה, וכן ארגון כנסים בנושא הנדון.

פרטים והצטרפות

חברות וחברי הקבוצה

תוכנית עבודה טנטטיבית

להלן רשימת הנושאים והקריאה, כפי שהן גובשו על ידי החברים הנוכחיים בקבוצה. משתתפים נוספים שיצטרפו לקבוצה יתרמו אף הם לנושאים ולטקסטים הנידונים באופן שמעשיר את מחקרם ואת השיח הקבוצתי על הנושא הנבחר.

מבט על מחקר ופרשנות

מחקר בין-תחומי ומחקר קונספטואלי

התפתחות מושגית וסוגיות פילוסופיות בהקשר הפסיכולוגי

העמדה הפרשנית: אמון מול חשד

גוף ונפש בין מהות להבניה

פסיכולוגיה ופסיכופתולוגיה בראי ההבניה התרבותית

גוף, מגדר ומיניות

גוף ועצמיות בתיאוריות פסיכואנליטיות

ייצוגים של גוף, נפש וחולי בספרות ובאומנות

ייצוג ומטפורה

יצירה ויצירתיות

ספרות ופסיכואנליזה

קישורים רלוונטיים

סדרת הרצאות שיגעון ותרבות במשכנות שאננים - החל מינואר 2011

לוח אירועים במכון ון ליר בירושלים

לוח אירועים בסכוליון

inter-disciplinary.net

פרוטוקולים של פגישות

15 ביוני 2010

18 באפריל 2010

9 במרץ 2010

9 בפברואר 2010

10 בינואר 2010

15 בדצמבר 2009

24 בנובמבר 2009

27 באוקטובר 2009

28 ביולי 2009

30 ביוני 2009

19 במאי 2009

21 באפריל 2009

כלים אישיים